Tukijoukkojen Tärkeys Yhteisötoiminnassa

Tukijoukkojen merkitys yhteisötoiminnassa on merkittävä, sillä ilman tukea on minkään seuran tai toiminnan, joka toimii tukiperusteisesti mahdotonta toimia.

Se miten paljon tukea mikäkin toiminta tarvitsee, riippuu täysin toiminnan laadusta ja muodosta ja siitä, saako toiminta rahoituksensa muualta. Tukijoukoilla tarkoitetaan seuran tai tukitoiminnassa sellaista tukea, joko rahallista tai ajallista panostusta toimintaan. Sen tarkoitus on taata tukea tarvitsevan yhteisön toimintaa ja auttaa siinä. Jotkut tarvitsevat reilusti enemmän ajallista tukea, kun taas toiset suoraan taloudellista tukea. Esimerkkinä tästä voisi olla kaksi eri hyväntekeväisyys järjestöä. Toinen on eläinlääkärikeskus kriisialueella ja toinen on vanhusten yksinäisyyden ehkäisemiseksi perustettu keskus.

Tukemisen eri muotoja

Eläinlääkärikeskus luonnollisesti tarvitsee runsaasti taloudellisia tukijoukkoja tukemaan heidän toimintaansa, jotta lääkkeet, tarvikkeet ja muut tavarat saadaan kompensoitua ja ostettua. Toki tällainen keskus tarvitsee myös tukijoita, jotka voivat hoitaa eläimiä, ruokkia ja lenkittää niitä sekä siivota keskuksen tiloja, mutta ilman rahallista tukea toimintaa ei voisi edes olla. Kun taasen vanhusten yksinäisyyteen voidaan puuttua jo pienelläkin taloudellisella tuella, jos sitä edes välttämättä tarvitaankaan, jos vaan löytyy tarpeeksi tukijoita ja vapaaehtoisia, jotka voivat antaa omaa aikaansa toiminnan ylläpitämiseksi. Tämä tapainen toiminta vaatii ja tarvitsee toimiakseen siis paljon tukijoukkoja, joilta liikenee aikaa toimintaan ja sen ympärillä oleviin tukitoimiin. On siis kaksi suurinta tukijoukkojen tehtävää. Taloudellinen tuki ja ajallinen tuki. Sen lisäksi on myös toki olemassa muitakin erilaisia tukijoukkojen antamia avustuksia ja toimintaa.

Osaaminen ja imago tukitoimina

Tukijoukot voivat antaa osaamisensa yhteisön käyttöön. Osaamisen kautta toiminta voi kasvaa ja kehittyä ja saada selkeämmän toimintakaavan. Se voi olla taloudellista osaamista myös, joka tarkoittaa, että toimintaa pystytään kontrolloimaan ja ohjaamaan pienemmällä budjetilla tai se voi olla vaikkapa henkilöstönkoulutusta, jolloin saadaan osaamista kartutettua ja vaikkapa sitä kautta myös vapaaehtoisia sitoutettua toimintaan paremmin kiinni. Ohjaamisen ja kouluttamisen lisäksi osaamisen kautta tuleva tukityö ja tukijoukot voivat olla sellaisia, jotka osaavat markkinoinnin salat. Tällainen tukitoiminta on erityisen tärkeää lähes kaikenlaiselle yritys kuin yhteisö toiminnallekin. Sitten on vielä taustatukeen ja taustajoukkoihin liittyvä erilainen muoto tukemisesta. Se on imagollinen tuki. Tätä voivat harrastaa esimerkiksi yritykset. Luvataan tukea toimintaa ja olla sen takana. Tällainen tuki on tärkeää muun muassa aatteellisille yhteisöille esimerkkinä vaikkapa naisten oikeuksien puolesta puhuva liitto. Sen takana voi seistä monia suuryrityksiä, jotka sitoutuvat ja tukevat liiton toimintaa omassa liiketoiminnassaan ja näin ollen antavat täyden tukensa yhteisölle imagollisesti Nyt on siis imagollinen ja osaamisen kautta tulevat tukijat lisätty ajan sekä taloudellisen tuen lisäksi samaan joukkoon. Tukeminen voi siis tapahtua paljon monimuotoisemmin kuin ajatellaan ja pelkkä taloudellinen tukeminen ei saa olla nykyajan yhteisölle se ainoa tukijoukkojen tarpeellisuuden ja niiden hakemisen pääpiste. Suomalaiset yritykset muun muassa kyselevät kovasti sen perään, että miten heidän yritys voisi olla mukana jossakin tukitoiminnassa ja seurassa tai hyväntekeväisyys toiminnassa ilman taloudellista tukemista vaan olisivat valmiita antamaan paljon arvokkaampaa asiaa, kuten aikaa, osaamista, imagollista näkyvyyttä ja tietoa sekä jopa oman henkilöstönsä yhteisön käyttöön ja voimavaraksi. Yhteisöjen on siis löydettävä uusia ulottuvuuksia tukitoiminnasta ja tukijoukkojen roolituksesta, jotta saavat maksimaalisen hyödyn aikaiseksi. Antajia on ja tukijoukkoja löytyy, jos heille osataan antaa oikeat roolit ja vaihtoedot tukemiseen. Kekseliäisyyden ja yhteistyön kautta päästään molempia miellyttävään ratkaisuun.